Ιστορικό του Μορφωτικού Συλλόγου

Η ίδρυση του Μορφωτικού Συλλόγου

Το έτος 1977 τέσσερες (4) λαϊκοί πατριώτες, αποφάσισαν να ιδρύσουν τον Μορφωτικό Σύλλογο των Λαϊστινών, χωρίς γι’ αυτό να χρειαστεί να στηριχτούν σε «σημαντικούς ξένους και Έλληνες φίλους», και ιδιαίτερα σε «διάσημους αλπινιστές, ευρωβουλευτές, καλλιτέχνες κ.λπ.». Οι τέσσερες (4) αυτοί λαϊκοί πατριώτες ήταν οι: Ιωάννης Β. Κογκούλης, Γεώργιος Ν. Μπάρτζιας, Δημήτριος Π. Τσουφίδης και Δημήτριος Ι. Γιαννακός. Συγκεκριμένα, μετά από την επίσκεψή τους στο Θεαγένειο της μακαρίτισσας Ευαγγελίας Γιαννακού, πίνοντας το καφέ τους σε ένα λαϊκό καφενείο και συζητώντας για το αγαπημένο τους χωριό, τη Λάϊστα, μετά από πρόταση του πρώτου (του κ. Ιωάννη Β. Κογκούλη), έλαβαν την ιστορική και τολμηρή απόφαση της ίδρυσης του Μορφωτικού Συλλόγου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με στόχο τη συμβολή του εν λόγω Συλλόγου στην αναζωογόνηση του χωριού.

Το καταστατικό του Μορφωτικού Συλλόγου
 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΛΑΪΣΤΙΝΩΝ

«Η ΛΑΪΣΤΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ»

Άρθρον 1ον

ΣΥΣΤΑΣΙΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ

Συνιστάται σωματείον υπό την επωνυμίαν «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΛΑΙΣΤΙΝΩΝ», εδρεύον εν Θεσσαλονίκη και με τίτλον «Η Λάιστα Ζαγορίου».

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρον 2ον

Ο σκοπός του συλλόγου συνίσταται:

α) Εις την σύσφιξιν των σχέσεων των μελών του.

β) Εις την διάσωσιν και διατήρησιν των ηθών, εθίμων και παραδόσεων της ιδιαιτέρας πατρίδος των μελών, της ονομαστής και ιστορικής «Λαΐστης Ζαγορίου».

γ) Εις την παροχήν παντοίας βοηθείας εις την ιδιαιτέραν πατρίδα των μελών δια της εκτελέσεως έργων ανακαινιστικών και εκπολιτιστικών του χωριού, ιερών ναών, πλατειών, οδών, περιπτέρων κλπ., την προβολήν της ιστορικότητος αυτής ως κωμοπόλεως με μεγάλην παράδοσιν.

δ) Ο σκοπός του συλλόγου δεν είναι κερδοσκοπικός και δεν αποβλέπει εις ιδίαν ωφέλειαν των μελών. Προσκαλεί εις συνένωσιν και περιφρούρησιν των παραδόσεων του τόπου και την αξιοποίησιν της απαραμίλλου φυσικής ωραιότητος δασώδους περιοχής.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρον 3ον

Ο σύλλογος αποτελείται εκ τακτικών μελών ήτοι εξ απάντων των εκτός του χωρίου Λάιστα Ζαγορίου Ιωαννίνων διαβιούντων Λαϊστινών, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν εις αυτόν. Άπαντα δε τα μέλη, άμα τη εν τω συλλόγω εγγραφή των, αποδέχονται υποχρεωτικώς απάσας τας διατάξεις του παρόντος καταστατικού ως και τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως του Συλλόγου. Ο Σύλλογος δύναται να απονέμη τον τίτλον του επιτίμου μέλους εις πρόσωπα, τα οποία προσέφερον ή προσφέρουν υπηρεσίας επ’ αγαθώ αυτού κλπ.

ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρον 4ον

Τα μέλη του Συλλόγου εγγράφονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις το επί τούτω Μητρώον των Μελών του Συλλόγου κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς των. Από δε της εγγραφής των υποχρεούνται εις την εκπλήρωσιν των δια πάντα τα μέλη του Συλλόγου καθορισμένων χρηματικών εισφορών. Δεν δύναται να εγγραφούν ως μέλη του Συλλόγου οι στερηθέντες αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως των πολιτικών αυτών δικαιωμάτων και εφ’ όσο χρόνον διαρκεί η στέρησις αύτη. Μέλη του Συλλόγου στερούμενα των ανωτέρω δικαιωμάτων διαγράφονται εκ του Συλλόγου δι’ ητιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Άρθρον 5ον

Πάν μέλος δύναται να αποχωρήση οποτεδήποτε βούλεται, κατόπιν σχετικής εγγράφου κλήσεώς του προς το Διοικητικό Συμβούλιον του Συλλόγου, άνευ ουδενός δικαιώματος επί της περιουσίας του Συλλόγου ή των καταβληθεισών εισφορών του.

Άρθρον 6ον

Οιονδήποτε μέλος κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να αποβληθή εκ του Συλλόγου προσωρινώς μεν εις ας περιπτώσεις αδικαιολογήτως επί έν έτος δεν εκπληροί τας εκ του καταστατικού απορρεούσας τακτικάς οικονομικάς εισφοράς του, οριστικώς δε επί τη διαπιστώσει: α) της μη, παρά τας επανειλημμένας συστάσεις εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμορφώσεως αυτού προς τας αποφάσεις της Τακτικής ή Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, β) αντιδράσεως και αυθαιρεσιών εις τας επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου, γ) παρεμβολής προσκομμάτων εις την εκτέλεσιν των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών και δ) διαγωγής όλως ασυμβιβάστου προς την αξιοπρέπειαν και τα συμφέροντα του συλλόγου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρον 7ον

Άπαντα τα μέλη του Συλλόγου έχουν: α) ίσα δικαιώματα και β) το δικαίωμα ψήφου εις τας Γενικάς Συνελεύσεις, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και το δικαίωμα της συμμετοχής εις τας λοιπάς εκδηλώσεις τυ Συλλόγου υπό την προϋπόθεσιν της εκπληρώσεως πασών των υπό του Συλλόγου καθοριζομένων τακτικών εισφορών.

Άρθρον 8ον

Η τακτική εισφορά των μελών ανέρχεται εις το ποσόν των 100 δρχ. ετησίως και αυξάνεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρον 9ον

α) Οι πόροι του Συλλόγου αποτελούνται εκ των τακτικών και των εκτάκτων προαιρετικών εισφορών των μελών, των κρατικών, δημοτικών, κοινοτικών, διαφόρων οργανισμών, Ιδρυμάτων ή Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγήσεων ή εκ δωρεών και κληροδοτημάτων.

β) Η ακίνητος περιουσία του Συλλόγου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται, κατά τας διατάξεις πάντοτε των νόμων, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Συλλόγου.

γ) Η κινητή περιουσία του Συλλόγου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται, κατά τας διατάξεις πάντοτε των νόμων, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

δ) Πάσα δαπάνη ενεργείται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δια διπλοτύπου αποδείξεως, ήτις δέον να είναι καταχωρισμένη εις το βιβλίον πρακτικών του Συλλόγου και να αφορά εις την εκπλήρωσιν των σκοπών του Συλλόγου.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Α΄. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Άρθρον 10ον

α) Η Γενική Συνέλευσις αποτελείται εξ απάντων των τακτικών μελών του Συλλόγου και είναι το ανώτατον όργανον αυτού. Αύτη συνέρχεται τακτικώς άπαξ του έτους κατά μήνα Δεκέμβριον, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε αποφασίσει το Διοικητικόν Συμβούλιον ή ήθελε ζητήσει το 1/5 των μελών του Συλλόγου δι’ εγγράφου αιτήσεως αναγραφούσης και τα συζητητέα θέματα.

β) Η πρόσκλησις των μελών διά την συγκρότησιν της Γ.Σ. δέον να είναι έγγραφος, να ορίζη τον ακριβή τόπον, χρόνον και τα συζητητέα θέματα της ημερησίας διατάξεως και να επιδίδεται εξ (6) τουλάχιστον ημέρας προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

γ) Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί πεμάτων ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακών τακτοποιηένων μελών του Συλλόγου. Άλλως αύτη συγκαλείται εκ νέου ελλείψει απαρτίας εντός οκτώ (8) ημερών εις τον αυτόν τόπον και χρόνον συνεδριάζουσα εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων και των ταμειακως τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.

δ) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών.

ε) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει μέλος του Συλλόγου, τα δε πρακτικά τηρούνται υπό του Γραμματέως αυτής, όστις ματά του Προέδρου εκλέγεται διά ψηφοφορίας των εις την Γενικής Συνέλευσιν παριστάμενων μελών.

στ) Η Γενική Συνέλευσις, εκτός των εις αυτήν διά της ημερησίας διατάξεως υπαγομένων προς συζήτησιν θεμάτων, εκλέγει το Διοικητικόν Συμβούλιον, την Εξελεγκτικήν επιτροπήν, εγκρίνει τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τους υπ’ αυτού συντασσόμενους εσωτερικούς κανονισμούς. Τέλος, αποφασίζει περί της τροποποιήσεως του καταστασικού ή της διαλύσεως του Συλλόγου.

ζ) Εκτάκτως δύναται να συγκαλήται Γενική Συνέλευσις και κατά την θερινήν περίοδον εις την ιδιαιτέραν πατρίδαν των μελών του Συλλόγου.

Β΄. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΟΥΛΙΟΝ

Άρθρον 11ον

α) Ο Σύλλογος διοικείται υπό πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέως, Ταμείου και ενός Συμβούλου.

β) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχομένη από την επομένην της εκλογής. Μέχρι της εκλογής ή του διορισμού νέας διοικήσεως και αναλήψεως υπ’ αυτής των καθηκόντων της η παλαιά εξακολουθεί διαχειριζομένη τας επειγούσας υποθέσεις το Συλλόγου.

γ) Το Διοικ. Συμβούλιον συνεδριάζων τη προσκλήσει του Προέδρου δια του Γεν. Γραμματέως, οσάκις παρίσταται ανάγκη ή οσάκις αιτηθή τούτου υπό δύο τουλάχιστον μελών αυτού δι’ εγγράφου αιτήσεώς των δεσμευτικής δια τον Πρόεδρον αυτού, ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίσταντα τρία τουλάχιστον μέλη αυτού, αι δε αποφάσεις του καταχωρίζονται εις το βιβλίον των πρακτικών και λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των παρόντων μελών, εν ισοψηφία υπερισχυούσης της ψήφου του Προέδρου.

δ) Το Διοικητικόν Συμβούλιον 1) Διοικεί υπευθύνως τον Σύλλογον και αποφασίζει επί παντός θέματος αφορώντος εις την εκπλήρωσιν των υπό του Συλλόγου επιδιωκομένων σκοπών, 2) Διαχειρίζεται την περιουσίαν του Συλλόγου, 3) Ορίζει τους εποπτεύοντας συμπατριώτας-εθελοντάς εκ των μονίμων κατοίκων του χωριού, κατά την εκτέλεσιν των διαφόρων έργων, 4) Ορίζει τους κατά τόπους, πόλεων, κωμοπόλεων ή χωρίων συντονιστάς συμπατριώτας-εθελοντάς, των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, 5) Εκτελεί τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και 6) Εκπροσωπεί τον Σύλλογον ενώπιον πάσης αρχής δικαστικώς και εξωδίκως.

ε) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζον αδικαιολογήτως επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, εκπίπτει του αξιώματός του και αντικαθίσταται υπό του κατά σειράν αναπληρωτού. Η αντικατάστασις του Προέδρου άμα τη παραιτήσει του γίνεται δι’ αποφέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίον εκλέγει εκ νέου τον Πρόεδρον και τα μέλη.

στ) Αποκλείεται της Διοικήσεως μέλος του Συλλόγου στερηθέν αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως των πολιτικών αυτού δικαιωμάτων και εφόσον χρόνον διαρκεί η τοιάυτη στέρησις.

ζ) Αι ιδιότητες του Προέδρου, Γενικού Γραμματέως και Ταμείου δε δίναται να συμπίπτουν εις το αυτό πρόσωπον.

η) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συλλόγου και φροντίζει γενικώς διά την προαγωγήν του Συλλόγου. Υπογράφει τα πρακτικά, τα εντάλματα πληρωμής και μετά του Γενικού Γραμματέως πάν έγγραφον τουν Συλλόγου. Δίδει εντολήν διά πάσαν δαπάνην και επιβλέπει την διαχείρησιν του ταμείου, οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο.

θ) Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί εν παντί τον Πρόεδρον, εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται.

ι) Ο Γενικός Γραμματεύς εκτελεί χρέη Προέδρου, όταν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος απουσιάζουν ή κωλύονται. Διενεργεί την αλληλογραφίαν του Συλλόγου, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Υπογράφει μετά του Προέδρου πάν εξερχόμενον έγγραφον. Τηρεί το μητρώον των μελών και το αρχείον του Συλλόγου και φυλάσσει την σφραγίδαν του Συλλόγου. Καταρτίζει μετά του προέδρου την ημερησίαν διάταξην πάσας συνεδριάσεως και τηρεί το βιβλίον περιουσίας του Συλλόγου, εις ο καταχωρίζονται άπαντα τα κινητά και ακίνητα περιουσικά στοιχεία αυτού, ενημερώνων τούτο ανελλιπώς.

ια) Ο Ταμίας τηρεί τα απαραίτητα βιβλία εσόδων και εξόδων του Συλλόγου. Ενεργεί τας πληρωμάς συνυπογράφων μετά του Προέδρου του Δ.Σ. τα εντάλματα πληρωμής, εις τα οποία πρέπει να αναγράφεται πάντοτε και ο αριθμός αποφάσεως του Δ.Σ., δι’ ης ενεκρίθει η δαπάνη. Υποχρούται να καταθέτει παρά τινί Τραπέζη επ’ ονόματι του Συλλόγου τα εισπρατώμενα χρήματα, εξαιρέσει ενός ποσού το οποίο καθορίζεται εκάστοτε υπό του Δ.Σ. και το οποίο δεν δίναται να υπερβεί τας 10.000 δρχ., αναλόγως των προβλεπουμένων τρεχουσών αναγκών. Ωσαύτως υποχρεούται να θέτη εις την διάθεσιν του Δ.Σ. προς έλεγχον το Ταμείον, οσάκις ήθελε κριθή απαραίτητον. Μεριμνά διά την κανονικής είσπραξιν των συνδρομών και αναφέρει παν μέλος του Συλλόγου το οποίο καθυστερί τας τακτικάς συνδρομάς του πέραν του εξαμήνου. Ο Ταμίας μετά του Προέδρου αναλαμβάνουν ακτόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. πάσας υφισταμένας καταθέσεις. Τον Ταμίαν, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρή έτερον υπ’ αυτού και υπ’ ευθύνη του υποδεικνυόμενον μέλος του Δ.Σ. Εν ελλείψει τοιάτης υποδείξεως τον αναπληρωτήν ορίζει το Δ.Σ. Εις ήν, τέλος, περίπτωσιν, δεν συμμορφούται προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, κηρύσσεται έκπτωτος δι’ αποφάσεως του Δ.Σ.

ιβ) Ο Σύμβουλος μετέχει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και εκτελεί τα ειδικά καθήκοντα τα οποία αναθέτει εις αυτόν το Δ.Σ.

Γ΄. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρον 12ον

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως και είναι τριμελής. Αύτη, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, προβαίνει εις τον έέγχον των βιβλίων και των λογαριασμών του Συλλόγου και υποβάλλει εις την Γενικής Συνέλευσιν έκθεσιν επί του ενεργηθέντος ελέγχου.

Δ΄. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρον 13ον

α) Η Εφορευτική Επιτροπή, αποσκοπούσα εις την διενέργειαν των αρχαιρεσιών προς ανάδειξιν του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου, εκλέγεται υπό της Γενικής αυτού και είναι τριμελής.

β) Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά διά την τήρησιν της τάξεως, εποπτεύει όπως οι αρχαιρεσίαι και αι εκλογαί διενεργούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος επί τη βάσει του Μητρώου των μελών του Συλλόγου και αποφαίνεται οριστικώς επί πάσης αμφισβητήσεως ή υποβαλλομένης ενστάσεως.

γ) Περί της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, των εκλογών και του αποτελέσματος αυτών η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικόν, εις ό επισυνάπτεται και κατάλογος των ψηφισάντων μελών ονομαστικώς. Το πρακτικόν υπογεγραμμένον υπό πάντων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδεται εις την Διοίκησιν του Συλλόγου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

‘Αρθρον 14ον

Το καταστατικόν του Συλλόγου τροποποιελιται καόπιν ειδικής προς τούτο συνερχομένης Γενικής Συνελεύσεως. Η ούτω συνερχομένη Γεν. Συν. ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τουλάχιστον των 2/3 των εχόντων το δικαίωμα ψήφου μελών του Συλλόγου και αποφαίνεται διά πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων μελών.

ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρον 15ον

α) Ο Σύλλογος διαλύεται κατά πάντα χρόνον: 1) Δι’ αποφάσεως της ειδικής προς τούτο συγκαλουμένης Γενικής Συνελεύσεως των μελών, ήτις εύρηται εν απαρτία διά της παρουσίας τουλάχιστον των 4/5 των μελών εκ των εχόντων δικαίωμα ψήφου και αποφαίνεται διά πλειοψηφίας των 4/5 των παρόντων.

2) Άμα ως τα μέλη αυτού εμειώθησαν εις ολιγώτερα των δέκα (10) και

3) Οσάκις προβλέπεται ειδικώς υπό της κειμένης νομοθεσίας.

β) Εις περίπτωσιν εκουσίας διαλύσεως του Συλλόγου, αντίγραφον της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Συλλόγου, περί διαλύσεως αυτού, κοινοποιείται, μερίμνη του Προέδρου της Συνελεύσεως, εντός μηνός από της λήξεως της αποφάσεως εις το αρμόδιον Πρωτοδικείον.

γ) Εν περιπτώσει διαλύσεως του Συλλόγου η τυχόν υπάρχουσα πάσης φύσεως περιουσία του περιέρχεται εις την Κοινότητα Λαΐστης Ζαγορίου Ιωαννίνων, η οποία υποχρεούται να διαθέτη τα εξ αυτού λαμβανόμενα εισοδήματα υπέρ του εξωραϊσμού των εκκλησιών του χωρίου.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 16ον

Ο Σύλλογος έχει ιδίαν σφραγίδα αναγράφουσαν τας λέξεις ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΛΑΪΣΤΙΝΩΝ «Η ΛΑΪΣΤΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ».

Άρθρον 17ον

Πάν ό,τι δεν προβλέπεται υπό του παρόντος καταστατικού και των συνταχθησομένων κανονισμών, ρυθμίζεται υπό του νόμου, εν σιωπή δε τούτου, δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Άρθρον 18ον

Ο Σύλλογος, μέχρι κτήσεως ιδίων γραφείων, συνέρχεται εκάστοτε και συνεδριάζει εν κλειστώ χώρω, περί ού, ως και του χρόνου συγκλήσεως, ειδοποιούνται τα μέλη υπό του Προέδρου διά του Γενικού Γραμματέως.

Άρθρον 19ον

Μέχρι εκλογής υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται πενταμελής προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου, ήτις θα μεριμνήση διά την αναγνώρισιν του Συλλόγου υπό του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και την διενέργειαν αρχαιρεσιών προς ανάδειξιν του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, και διά τα λοιπά νόμιμα.

Άρθρον 20ον

Ο Σύλλογος απέχει πάσης κομματικής δραστηριότητος και ανταγωνισμού.

Άρθρον 21ον

Το παρόν Καταστατικόν εξ άρθρων είκοσι ένα (21) συζητηθέν ενεκρίθη κατ’ άρθρον και εν τω συνόλω κατά την συγκέντρωσιν των ιδρυτικών μελών της 31ης Οκτωβρίου 1976 και θα ισχύση από της ημερομηνίας εγγραφής της εγκριτικής αποφάσεως της δικαστικής αρχής εις το οικείον βιβλίον του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Εν Θεσσαλονίκη τη 31 Οκτωβρίου 1976

      Τα Ιδρυτικά Μέλη

 1. Αμπόνης Γεώργιος του Ευαγγέλου
 2. Προβατάς Εμμανουήλ του Βασιλείου
 3. Μπάρτζιας Γεώργιος του Νικολάου
 4. Τσουφίδης Δημήτριος του Παναγιώτου
 5. Τσιότρα Μαρίκα του Κυριάκου
 6. Τσιότρας Δημήτριος του Χρήστου
 7. Μπάρτζια Χάιδω του Γεωργίου
 8. Ανδρέου Άννα του Εμμανουήλ
 9. Κογκούλης Ιωάννης του Βασιλείου
 10. Βασδέκη Αθηνά του Κωνσταντίνου
 11. Παπαντωνίου Βασιλική του Εμμανουήλ
 12. Βασδέκη Βασιλική του Κωνσταντίνου
 13. Μπάρτζια Κωνσταντίνα του Νικολάου
 14. Μπάλατσος Δημήτριος του Ηλία
 15. Παγώνης Σπύρος του Κωνσταντίνου
 16. Μπρούμπη Χαρίκλεια του Βασιλείου
 17. Καράγκιουλε Ευαγγελία του Δημητρίου
 18. Καράγκιουλε Ελισσάβετ του Δημητρίου
 19. Μπρούμπη Μαρία του Βασιλείου
 20. Σγούρος Ιωάννης του Κωνσταντίνου
 21. Πίνιος Ιωάννης του Κωνσταντίνου
 22. Καπετανόπουλος Βασίλειος του Αθανασίου
 23. Μέμος Κωνσταντίνος του Αθανασίου
 24. Πίνιου Κωνσταντίνα του Ιωάννου
 25. Πίνιος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 26. Πίνιου Ερασμία του Ιωάννου
 27. Πίνιος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου
 28. Κασούρας Αναστάσιος του Θεοδοσίου
 29. Κασούρα Χρυσούλα του Θεοδοσίου

Προσωρινόν διοικητικόν Συμβούλιον

 1. Ιωάννης Κογκούλης, Πρόεδρος
 2. Εμμανουήλ Προβατάς, Αντιπρόεδρος
 3. Χάϊδω Μπάρτζια, Γραμματεύς
 4. Αθηνά Βασδέκη, Ταμίας
 5. Ιωάννης Πίνιος, Μέλος

ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ

Ότι το παρόν καταστατικόν ενεκρίθη κατ’ άρθρο 81 παρ. 2 Α.Κ. διά της υπ’ αριθ. 64/1977 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (εκουσίας δικαιοδοσίας).

Έν Θεσσαλονίκη τη 3.2.1977

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Advertisements