Έργα, μέσω του Μορφωτικού Συλλόγου, στη Λάϊστα το 2014

1

1. Το κιόσκι στον άγιο Χαράλαμπο
Μπροστά από πάνω από είκοσι πέντε (25) χρόνια αποφασίστηκε η κατασκευή κιόσκι στον άγιο Χαράλαμπο. Κατασκευαστής του υπήρξε ο μακαριστός πατριώτης, ο αλησμόνητος νέος, Βασίλης Σγούρος. Το κιόσκι άντεξε όλα αυτά τα χρόνια. Τον Αύγουστο του 2013 υπήρξε συνεννόηση με τον πατριώτη Γ. Φείδα για την κατασκευή ενός νέου κιόσκι, και μάλιστα στη μνήμη του αξέχαστου Βασίλη. Το κιόσκι «στήθηκε» αρχές του καλοκαιριού του 2014. Η κατασκευή του κόστισε δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα (2.350) ευρώ.
2

3
2. Τακτοποίηση Δεσποτικού στον άγιο Χαράλαμπο
Στον άγιο Χαράλαμπο είχε τοποθετηθεί σε πρόχειρη θέση Δεσποτικός θρόνος, ο οποίος είχε μεταφερθεί από τη Θεσσαλονίκη. Για την οριστική τοποθέτησή του έπρεπε να γίνει η ανάλογη παρέμβαση στα ήδη υπάρχο-ντα στασίδια στο Ναό. Αυτό και έγινε φέτος. Και εδώ το έργο εκτέλεσε ο πατριώτης και εξαίρετος τεχνίτης Γεώργιος Φείδας.

4
3. Συνέχιση των αγιογραφιών στον άγιο Χαράλαμπο

5

6

Με τη συνδρομή πατριωτών και φίλων της Λάϊστας ολοκληρώθηκαν από τον εξαίρετο και με Πανορθόξοξη προβολή αγιογράφο Κωνσταντίνο Ξε-νόπουλο οι αγιογραφίες της δυτικής πλευράς του Ναού, καθώς επίσης συμπληρώθηκαν στο ιερό οι Ιεράρχες.

4. Κατασκευή σκάλας στο γυναικωνίτη του ιερού Ναού των Παμμεγί-στων Ταξιαρχών

Προκειμένου να τακτοποιηθεί ο χώρος του γυναικωνίτη του ιερού Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών κατασκευάστηκε καινούργια σκάλα, η ο-ποία ενώνει το ισόγειο με τον επάνω όροφο του γυναικωνίτη, αφού η πα-λιά είχε σαπίσει. Και εδώ το έργο εκτέλεσε ο πατριώτης και εξαίρετος τε-χνίτης Γεώργιος Φείδας, ο οποίος και θα συνεχίσει την περαιτέρω τακτο-ποίησή του.

5. Χαλικόστρωση του μεταξύ των δύο φρεατίων δρόμου προς τον άγιο Χαράλαμπο και κατασκευή του φρεατίου

7

89

Η μετάβαση στον άγιο Χαράλαμπο ήταν εξαιρετικά δύσκολη και μάλιστα μετά από κάποια βροχή εξαιτίας της λάσπης που δημιουργείτο, ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξύ των δύο φρεατίων. Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος, διατέθηκε ικανοποιητικό ποσό χρημάτων προκειμένου αυ-τό να χαλικοστρωθεί. Στην εκτέλεση του έργου βοήθησε ο Πρόεδρος του χωριού πατριώτης μας Χρήστος Κύρος. Επίσης, για να μη βουλώσει το φρεάτιο που βρίσκεται στη διασταύρωση του δρόμου προς τον άγιο Χαρά-λαμπο, επειδή για την κατασκευή του αδυνατούσε να καταβάλει ο Δήμος το απαιτούμενο ποσό, κατασκευάστηκε από το Σύλλογο.

6. Καθαρισμός ρέματος Βάλια Σκάμαλε

Και φέτος, μέσω του Συλλόγου,, φροντίζοντας για την ανάδειξη της ο-μορφιάς του εν λόγω ρέματος, καταβλήθηκε προσπάθεια να διατηρηθεί καθαρό.

7. Συμβολή στη διαπλάτυνση παράπλευρου δρόμου εισόδου των οχη-μάτων στο χωριό

10

11

Το κομμάτι του δρόμου, μπροστά από το σημείο που βρισκόταν η οικία του Περιστέρη, λόγω καθιζήσεων, δημιουργεί συνεχή προβλήματα. Έτσι επιχειρήθηκε η διαπλάτυνση του παράπλευρου δρόμου που ξεκινάει λίγο πριν την είσοδο στο χωριό και καταλήγει πίσω από το ξενοδοχείο. Στην εκτέλεση του έργου βοήθησε και πάλι ο Πρόεδρος του χωριού πατριώτης μας Χρήστος Κύρος.

Advertisements